Verslag van de ALV 23 november 2013

Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland op 23 november 2013 te Nijkerk. Door Maria van Herk.

 1. Opening door de voorzitter: 13:30 uur
  De opkomst is overweldigend, de ruimte is te klein.
 2. Verslag ALV 27 april 2013
   2b Wat is daarvan terechtgekomen? Ewout Irrgang is inmiddels naar het buitenland vertrokken.
   16 Rondvraag, eerste punt. Leo legde zich niet neer na de uitleg van Hans, maar stemde toe omdat er in die drie dagen geen tijd meer was om iets te veranderen.
   7 De vormgeving van de Republikein is niet verbeterd, de inhoud wel. De subsidie, die volgend jaar voor het laatst wordt verstrekt, heeft niet geleid tot substantiële verbeteringen dus de subsidieverstrekking wordt niet voortgezet. Jack Jan Wirken licht toe: er is gesproken over kleurendruk, maar er zijn slechts 600 abonnees, dus de mogelijkheden zijn beperkt. Het tijdschrift bestaat nu acht jaar en heeft zijn bestaansrecht bewezen.
   4 Verslag van de ALV van 20 oktober 2012. Er is geen reactie gekomen, het verslag is daarmee vastgesteld.
   11 Dag van de Republiek. 15 mei zou een betere dag zijn, wie vond dat dan, is dit een opinie? De peiling van internet heeft dit uitgewezen.
   13 maand vervangen door: jaar.
   7 Is de aanwas van het NRG ook terug te zien in abonnees? Helaas niet. Is het een goed idee om alle leden een aanbeveling of presentexemplaar te sturen? Dat is een zaak van de uitgever.
   16 Rondvraag, laatste punt. Bijdrage aan Pr. Maximaziekenhuis, is daar nog wat aan gedaan? Nee.
   Voorstel: Vragen over verslag voortaan schriftelijk en vooraf bij bestuur indienen.
   Het verslag zou iets eerder moeten komen, dan is er meer tijd.
   Verzoek om notulen te beperken tot besluitenlijst.
  Het verslag is aangenomen.

 3. Activiteiten in de afgelopen periode door Anjo Clement, voorzitter
   Anjo gaat in op de aanloop naar 30 april.
  Het was een vruchtbare periode, het ledental is bijna verdrievoudigd. De aankondiging van de abdicatie was geen verrassing, het tijdstip waarop wel. Eerst hebben we de hype een maand uitgezeten, toen volgde de persconferentie in de Balie, daarna kwam de publiciteit goed op gang: TV, radio, kranten, debatten. We hebben ook internationaal kunnen laten zien dat niet iedereen voor Oranje is. Hans Maessen hield het vuur brandend, Peter Posthumus heeft het feest op het Waterlooplein georganiseerd. Ger Beukenkamp en Tomas Ross hebben bijgedragen door het stuk “Beatrix en haar premiers” te schrijven. Dit is als reader gestalte gegeven in De Balie in Amsterdam. We zijn ontvangen door Eberhard van der Laan – burgemeester van Amsterdam – en dachten sluitende afspraken gemaakt te hebben over onze aanwezigheid op de Dam om te kunnen demonstreren. Desondanks zijn er twee demonstranten gearresteerd die later wel excuses en bloemen kregen. De arrestaties leidden tot een pittig debat met Van der Laan en de politietop. Volgens ons heeft het Paleis ermee te maken, maar bewijs ontbreekt! Transcriptie van portofoongesprekken – ter beschikking gesteld door een journalist van het NRC – voedden de twijfels over de gang van zaken. Vragen door ons zijn schriftelijk neergelegd, we wachten op reactie.
   We zijn overgegaan van de oude vereniging naar een nieuwe, er zijn drie bestuursleden, die treden nu af. De voorzitter dankt Ton Johannisse en Gerrit van Malkenhorst voor hun inzet.
   Het Klein Republikeins handboek is bij alle leden bezorgd, zie ook punt 9. Nieuwe leden zullen er ook een ontvangen.
   Er zijn kennismakingsgesprekken met kandidaat-bestuursleden gevoerd. Twee kandidaten hebben zich teruggetrokken.
   De geplande activiteit bij de Goejanverwellesluis op de dag van de Republiek is mislukt omdat de betreffende horeca-gelegenheid zich terugtrok.
   Het burgerinitiatief kende een bemoedigende start maar is stilgevallen en behoeft een doorstart.
   We zijn erg actief geweest op Twitter en Facebook
   Er is contact geweest met de ‘Commissie 200 jaar Koninkrijk’. Dat leverde een hilarische discussie met het bestuur op, de uitnodiging aan deze commissie om hier te spreken is afgeslagen.
   Het uitbrengen op CD van het lied: ‘Ik Willem niet’ is mislukt.
   We staan op de site van Beeld en Geluid in Hilversum
   De communicatie met de leden is verbeterd door het uitbrengen van nieuwsbrieven.
   Wij hebben het voorstel ingediend in 2015 of 2016 gastheer/dame te zijn voor de AERM, de vereniging van Europese republikeinse bewegingen.
   In juli heeft het bestuur zich teruggetrokken voor evaluatie. De communicatie met de leden was voor verbetering vatbaar doch onder druk van de omstandigheden was er meer aandacht voor externe communicatie.
   Ledenbestand (Maria van Herk): In 2013 zijn er 1561 nieuwe leden bij gekomen, waarvan 1535 voor half mei. Op dit moment zijn er 2622 leden, waarvan 78% man is. Het gemiddelde geboortejaar is 1954. Het aantal sympathisanten is gestegen met 2489, waarvan 2418 voor half mei, ook hier is 72% man, het gemiddelde geboortejaar is 1958. Op dit moment zijn er 2931 sympathisanten. Het bestand behoeft onderzoek omdat er veel dubbelingen in lijken voor te komen.

 4. Financiën door Gerrit van Malkenhorst, penningmeester
   De begroting is heel globaal omdat we niet heel concrete plannen hebben. De begroting gaat uit van 2000 betalende leden. De vereniging heeft veel eigen vermogen, in 2013 is er minder uitgegeven dan begroot.
   Het was de bedoeling om over te gaan op automatische betaling van de contributie. De nieuwe vereniging is een nieuwe persoon, automatische betaling regelen in de oude situatie was zinloos, de nieuwe leden betalen al aan de nieuwe vereniging. Nu er IBAN is kan automatisch betalen geregeld worden. Ook moet de ANBI-status voor de nieuwe vereniging aangevraagd worden. De financiële gegevens en het beleidsplan moeten op de website komen. Er zijn geen concrete plannen voor activiteiten in 2014, de uitgaven onder nummer 12 en 13 zijn dan ook schattingen.
   Aanvulling Anjo hierop: het enige concrete plan is een activiteit in verband met 200 jaar koninkrijk; de landing van een nepprins op 30 november laten we voorbijgaan. In een werkgroep met Ger Beukenkamp en Tomas Ross zal een activiteit worden ontwikkeld waarbij het vluchtgedrag van de Oranjes aan de orde komt. Dat doen we als de oranjehype over is.
   Het oude bestuur kan geen concrete plannen maken, eerst moet er een nieuw bestuur komen.
   Voor wat betreft de arrestaties in Utrecht (Joanna), de Dam op 30 april en later weer in Utrecht: minister Opstelten maakte zich er met een grapje van af, maar moest door het stof. Sindsdien is men zeer voorzichtig; demonstranten worden in de gaten gehouden en niet gearresteerd, dus die arrestaties waren beleid.
   Het voorstel voor het reglement Kascommissie wordt ingetrokken. Ons systeem is redelijk transparant, met een penningmeester, aparte boekhouding en kascommissie. Wat dat laatste betreft: één van beide leden – Cent Wagenmaker – treedt af. Gerard Oudshoorn en mevrouw Buikes stellen zich beschikbaar, Jan Bartman is bereid om aan te blijven. De Kascommissie zal ook kijken naar de vereffening van de oude vereniging. De benoeming vindt plaats na de pauze na de bestuursverkiezing.

 5. Beleidsuitgangspunten van NRG door Ton Johannisse, secretaris.
  Dit stuk is iets compacter dan Nieuw Elan. Het nieuwe stuk is bij de tijd en toegankelijk maar niet uitputtend, het kan door de leden aangevuld worden. Het is duidelijk door verschillende personen geschreven, we zullen het redactioneel laten bekijken, zeker omdat het ook op de website komt en door buitenstaanders gelezen wordt. De Vergadering kan een mandaat geven om het vastgestelde stuk te laten redigeren. Via internet kan dit stuk aan de leden voorgelegd worden. We willen spreken over de republiek en niet over personen. Het zorgvuldig volgen van de daden van de koning kan weer wel. We willen de zaak positief formuleren: wat is de meerwaarde van een republiek? We gaan ook praten over wat voor soort republiek. De kern is: geen monarchie, maar een democratie. Hoe dit eruit gaat zien weten we nog niet. De uitgangspunten worden in hoofdlijnen geaccepteerd.

 6. Instelling werkgroepen
  Dit punt is behandeld na de uitslag van de bestuursverkiezing. De volgende werkgroepen zouden kunnen worden ingesteld:
  a. Nieuwe democratie. Hoe kan een parlementaire democratie vorm worden gegeven: stemmen, verkiezingen, president rechtstreeks of getrapt kiezen?
  b. Activiteiten (actie), publiciteitsgericht.
  c. Samenwerking met andere Europese republikeinse bewegingen.
  d. Onderzoek naar wat mensen bezielt om met een vlaggetje naar een koets te zwaaien? Door een (massa)psycholoog.
  e. Functioneren koningspaar en nut van staatsbezoeken.
  f. Gericht aanspreken van media op onzinnige uitlatingen over Oranje.
  g. Jongeren betrekken bij vereniging en onderwijs.
  h. Voordelen van de republiek.
  We kunnen via de nieuwsbrief leden voor de werkgroepen werven.

 7. Verkiezing voorzitter en de rest van het bestuur
  Vicevoorzitter en secretaris Ton Johannisse treedt af.
  Voor de functie van voorzitter is slechts één kandidaat, die wordt bij acclamatie gekozen. Volgens de statuten zijn er zes bestuursplaatsen, er zijn zeven kandidaten. Alle kandidaten hebben het vertrouwen van het bestuur. Iedere kandidaat stelt zich in twee minuten voor, daarna volgt een schriftelijke stemming. De namen zijn: Ruud van Diemen, Piet de Groot, Gerrit van Malkenhorst, Peter Posthumus, Bert Steenbruggen, Ineke Vonk en Daniël Westhoek
  De kiescommissie bestaat uit de heren Verhoef, De Winter en Wirken.

P A U Z E

 1. De uitslag van de bestuursverkiezingen is behandeld na nummer 10.
  Er zijn 70 personen die hebben gestemd, de verdeling van de stemmen is als volgt. Ruud van Diemen 65, Piet de Groot 43, Gerrit van Malkenhorst 69, Peter Posthumus 44, Bert Steenbruggen 63, Ineke Vonk 63, Daniël Westhoek 67 en 2 blanco. Alle kandidaten, behalve Piet de Groot, zijn gekozen.

 2. Heruitgave Republikeins Handboek.
  Anjo Clement, voorzitter, deelt mee dat het boek niet te koop is, maar is bestemd voor de leden.
  Mevrouw Van den Bergh en haar zoon hebben de rechten van de inhoud overgedragen, de lay-out is ook verworven. Gerard Aalders heeft de tekst geactualiseerd omdat er intussen zoveel veranderd is. Schijnzoon, Fons Alkemade, krijgt een exemplaar uitgereikt. Er wordt gewerkt aan een jaarlijkse lezing en het boek ‘Eén over Oranje’ kan misschien opnieuw worden uitgebracht.

 3. “Censuur bestaat niet” lezing door Gerard Aalders
  Aan Gerard Aalders is gevraagd om iets te zeggen over spreekverboden toen hij medewerker was van het NIOD. Een spreekverbod heeft hij niet gekregen, maar hem werd wel heel subtiel duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kon. Hij halt een paar voorbeelden aan: prins Bernhard 1995 (lidmaatschap NSDAP), schatting van beroving Joden was 10 miljard, de zaak Goudstikker, lezing bij VN werd getorpedeerd en zijn laatste werkdag bij NIOD.
  Hij werkt nu aan ‘Niets was wat het leek’ over prins Bernhard.

 4. Rondvraag
  a. Witte wimpel. We willen leden de mogelijkheid geven om te kiezen voor een witte wimpel, een andere kleur wimpel en misschien een aangepaste rood-wit-blauwe vlag.
  b. Geeft het NRG nog een persbericht uit? Nee.
  c. Het Handboek moet ook naar het Koninklijk Huis worden gestuurd.
  d. De volgende keer graag een geluidsinstallatie of vragen herhalen.
  e. Komen er nog witte stokknoppen? Hoort bij de discussie over de vlag.
  f. Zijn er extra exemplaren van het Handboek? Ja, deze kosten 5 euro, wie er één of meer wil kan de voorzitter mailen en dan verstuurt hij ze.
  g. Kunnen we ideeën van het NRG publiceren in de Republikein? Bijdragen kunnen worden gestuurd naar redactie.

 5. Sluiting om 16:47.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *