Verslag Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2011

Tiel

1 Opening om 13:30.
De voorzitter meldt, dat de VARA heeft afgezegd wegens ziekte van de presentator. Daarna wordt stilgestaan bij het overlijden van Hans van den Bergh.

2 Projecten.

  • Nieuw Elan. Na de roerige vergadering over De Republikein wilde de vereniging een eigen koers varen met dit stuk. Het huidige bestuur heeft de rust teruggebracht, de ledenadministratie op orde gebracht, er is veel aan de website gedaan, de financiën zijn op orde, de vereniging is financieel gezond, er zijn ideeën om dat geld te besteden en er zijn activiteiten gedaan maar veel is nog niet gedaan. Het bestuur wil graag een professioneel secretariaat, boeken schrijven, de website verbeteren, abdicatiecommissie en de ontbernhardiseringscampagne voortzetten, en nog veel meer.
  • Abdicatiecommissie. Wegens de afwezigheid van Jack Jan Wirken worden dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering
  • Scriptieprijs. Idem.
  • Activiteiten 2012. Enkele voorgenomen activiteiten: Contacten met jongerenafdelingen van politieke partijen, het schrijven van ingezonden stukken en opiniestukken, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor Kamerleden. We gaan de gemeenten waar de koningin op 30 april een bezoek aflegt alvast waarschuwen dat de vraag naar de kosten van dat bezoek gaat komen. De ontbernhardiseringscampagne gaat door. Deze campagne heeft al veel publiciteit gegenereerd. Niet alle leden kunnen zich vinden in deze campagne, zij vinden, dat het NRG zich niet moet richten op leden van de koninklijke familie en al helemaal als ze niet meer leven. De vergadering stelt voor om de voorzitter kandidaat te stellen voor de functie van staatshoofd.

3 Voorstel voor internationale conferentie door Gérard Kester.
Het voorstel is een internationale conferentie te houden, onder leiding van de Europese Republikeinse Organisatie AERM, in Den Haag (omdat daar het internationaal Strafhof gevestigd is) in 2013 (omdat dan de viering van 200 jaar monarchie begint). Deze conferentie zou iets heel belangrijks moeten doen waarbij veel media-aandacht wordt gegenereerd: het indienen van een klacht bij het Strafhof omdat een monarchie mensenrechten schendt, ondersteund door een verklaring van internationale beroemdheden. De vergadering geeft het bestuur de opdracht deze conferentie te organiseren. De status van deze groep is nog niet vastgesteld.

4 Presentatie boek Arnold Molier ‘Oranje boven’.
De verering van het koningshuis wordt aan de jeugd meegegeven, kritisch denken is er dan nog niet bij. De monarchie is strijdig met onze grondwet. De enige manier om deze constructie te veranderen is via de politiek want juridisch lukt het niet. Politieke partijen komen er zelf vaak niet echt mee maar daar moeten we het wel mee doen.

5 Presentatie ‘Meer folklore dan economische activiteit’ door Ton Johannisse.
Over het algemeen wordt verondersteld dat een staatsbezoek waarbij de koningin aanwezig is goed is voor de handel, maar uit de exportgegevens blijkt, dat een staatsbezoek helemaal geen invloed heeft op de export naar het betreffende land.

Pauze

6 Behandeling verslag ALV van 23 april 2011.
Het verslag wordt vastgesteld.

7 Verslag secretaris.
De secretaris brengt verslag uit van de activiteiten van afgelopen jaar: Nieuwjaarsreceptie, ALV in Nijkerk, verzoeken om straatnamen – naar Bernhard vernoemd – te hernoemen, Sint Bernhardhondplein, interviews in tijdschriften, radio en TV, bijwonen van en protest tegen proces waxinelichtjeshoudergooier, medewerking aan De Rekenkamer van de KRO, bijwonen congres van de AERM in Londen, opzetten van forum door één van onze leden, de nieuwe website is nog niet veel verder gekomen maar de oude website is wel aangepast, er is een Twitteraccount geopend, verkrijgen ANBI-status voor onze vereniging.

8 Verslag penningmeester.
De begroting wordt goedgekeurd.

9 Verslag kascommissie.
Het verslag van de Penningmeester is betrouwbaar en transparant, het bestuur wordt decharge verleend.

10 Verkiezing Kascommissie.
Jan Bartman stelt zich voor als nieuw lid van de kascommissie, Marianne Bazen blijft, Harry de Boer treedt af. De kandidatuur van Jan Bartman wordt aangenomen.

11 Bestuursverkiezing.
De huidige voorzitter, Hans Maessen, treedt af om persoonlijke redenen. Ton Johannisse is kandidaat, er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering stemt in met de kandidatuur van Ton Johannisse en met het voorzitterschap Anjo Clement.

12 Vaststelling Reglement Kascommissie.
Dit reglement wordt zonder wijzigingen aangenomen.

13 Presentatie en vaststelling Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Er wordt voorgesteld om de artikelen 5.5 en 5.6 te schrappen. Voor behoud: 14 stemmen, voor schrappen: 23 stemmen, de artikelen worden geschrapt. Artikel 18 lid 2 en 3 zijn strijdig met elkaar, dit zal worden aangepast. Fouten in opmaak worden gecorrigeerd. Het opheffen oude vereniging gebeurt pas in de voorjaarsvergadering van 2012, voor die tijd wordt een nieuwe vereniging opgericht. Als naam van de nieuwe vereniging wordt voorgesteld: Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland, er is een duidelijke meerderheid voor, het voorstel wordt aangenomen. De statuten als geheel (met weglating van artikel 5.5 en 5.6) worden in stemming gebracht: iedereen is voor, niemand tegen, de statuten worden hiermee vastgesteld.

14 Rondvraag. Er komt een stukje over de abdicatiecommissie en de scriptieprijs op website. Anjo neemt afscheid van Hans als voorzitter.

15 Sluiting/borrel om 16:30 uur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *