uitnodiging voor de ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap op 20 oktober 2012 te Nijkerk.
Tevens ontvangt U een brief over de overgangsregeling betreffende de overgang van de “oude” vereniging naar de “nieuwe” vereniging, zoals besproken in de vorige ledenvergadering.
Ten derde ontvangt U hierbij het verslag van de vorige vergadering, 21 april 2012.
En als laatste het adres van onze facebookpagina.

Wij hopen U zaterdag 20 oktober om 13:00 te mogen begroeten in Nijkerk.

Met vriendelijke groet

bestuur NRG


  AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN 

    HET NIEUW REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

    Plaats: De Schakel, Oranjelaan (!) 10, Nijkerk  

(Nabij het NS-station, gratis parkeren.)

 1. Welkom en opening om 13:00
 2. Mededelingen
 3. Verslag van 27 april 2012
 4. Ontwikkeling ledenbestand (mondeling)
 5. Verslag van de activiteiten sedert april j.l. (mondeling)
 6. Voorgenomen activiteiten
 7. Bestuurssamenstelling:
  -Ton Johannisse neemt het secretarisschap voor zijn rekening.
  -Het bestuur draagt Lex Moen voor als nieuw bestuurslid. (Lex zal zichzelf introduceren).
  -We moeten helaas afscheid nemen van Maria van Herk.Dit vanwege haar drukke werkzaamheden. Maria heeft zich bereid verklaart de ledenadministratie te blijven voeren.
 8. Overgang naar de nieuwe vereniging
 9. Rondvraag.

  PAUZE

De Bataafsche Republiek.

Borrel.


Verslag Algemene Ledenvergadering
Gouda, 21 april 2012

 1. Opening
  Om 13:07. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, hij leest de afmeldingen voor en een brief van Harry Zoetjes.
  Aanwezig: 30 personen plus 5 bestuursleden.
 2. Verslag ALV van 29 oktober 2011
  Is niet toegestuurd of op de site gezet. Het verslag zal alsnog worden toegestuurd, wie daar iets over wil zeggen kan dat doen, na 1 maand wordt het verslag dan automatisch aangenomen.
 3. Financiële verantwoording/Verslag kascommissie
  De penningmeester licht de stand van zaken rond de financiën toe. De kascommissie heeft het verslag van 2011 onderzocht, heeft de balans goedgekeurd en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Dat gebeurt. Marianne Bazen treedt nu af, Cent Wagenmaker volgt haar op.
 4. Activiteitenverslag
  De volgende punten komen aan bod:
  De nieuwe vereniging is opgericht. Zie ook agendapunt 5.
  Er zijn gesprekken gevoerd met Tweede Kamerfracties. Zie agendapunt 6.
  De ledenadministratie is verder op orde gebracht. Zie agendapunt 7.
  De website is verbeterd. Zie agendapunt 8.
  Er is een aantal promotieartikelen ontwikkeld. Zie agendapunt 9.
  De voorzitter werkt aan een oproep aan premier Rutte om zijn gesprekken met het staatshoofd in de openbaarheid te brengen, daar is mogelijkerwijs draagvlak voor. De voorzitter heeft ook contact gelegd met diverse jongerenorganisaties van politieke partijen.
  De lezing die Tomas Ross op de Nieuwjaars borrel heeft gehouden is niet op de website gezet, omdat hij in die lezing stelde, dat Juliana het slachtoffer is geworden van incest. Wanneer de vereniging dit op de website zet maakt zij zich schuldig aan smaad.
 5. Statutenwijziging en oprichting nieuwe vereniging
  Er is nu een tweede vereniging met een voorlopig bestuur. Er komt eerst een nieuwe bankrekening. Deze zomer zal de leden gevraagd worden ermee akkoord te gaan om ingeschreven te worden als lid van de nieuwe vereniging. Dan volgen bestuursverkiezingen, wordt het geld van de oude vereniging overgebracht naar de nieuwe en de oude vereniging opgeheven.
 6. Verslag van de kamerlobby
  Er is contact geweest met alle partijen, behalve CDA, CU en SGP. SP is verdeeld tussen republikeins en monarchistisch, de PvdA vindt het niet nodig om iets te doen, het gesprek met de VVD was erg onplezierig, De ontvangst van PVV was zeer hartelijk. Ineke van Gent (Groen Links) en Ronald van Raak (SP) hebben ruim de tijd genomen voor serieuze gesprekken. Er is afgesproken om ieder jaar een gesprek te voeren of tussendoor, als er zich iets voordoet. Er is niet gesproken met CDA en CU, want hun standpunten zijn erg monarchistisch, hun jongerenorganisaties hebben geen belangstelling.
  Ook is er gesproken met Europarlementariër Sophie in’t Veld, zij wil wel meewerken aan onze internationale conferentie. Zo’n conferentie moet plaatsvinden op een goed moment: de abdicatie.
  Eén bestuurslid heeft de vergadering van de AERM (Europese republikeinse beweging) in Kopenhagen bijgewoond.
 7. Ontwikkeling ledenaantal.
  Stand per 31 december 2011: 1268 leden, 78 opzeggingen, 154 royementen, 154 nieuwe leden en 149 sympathisanten. Na 1 januari zijn er 27 opzeggingen, 31 nieuwe leden en 40 sympathisanten.
 8. Ontwikkeling website
  Deze wordt meer interactief, het bestuur wil via de website met de leden discussiëren over welke vorm van republiek wenselijk is. Ook zullen leden worden betrokken bij de vraag: Wat kost de monarchie en wat mag een republiek kosten? en bij de vraag: Welke datum is geschikt als Dag van de Republiek, in plaats van Koninginnedag?
 9. PR-werkgroep
  Deze is opgericht en bestaat uit drie personen. De werkgroep zal zich bezighouden met de promotie van de vereniging en haar standpunten. Zo is er een lijst van vrijwilligers die een mail krijgen zodra er ergens op internet over de monarchie of republiek wordt gediscussieerd. Verder zijn er speldjes, pennen en bierviltjes gemaakt en zal er ook een republikeinse vlag komen.
 10. Afscheid Leo Verhoef
  De secretaris van de vereniging treedt af. Namens het bestuur bedankt Hans Maessen hem.
 11. Rondvraag
  De volgende zaken komen aan bod:
  Er is een vacature voor de functie van secretaris.
  De verstandhouding met onze zusterorganisatie Pro Republika.
  Het voornemen om op de website een pagina met veel gestelde vragen (FAQ) op te nemen.
  Bekendheid van de vereniging en haar leden bij de AIVD
  Een literatuurlijst op de website.

       Pauze
  
 12. Inleiding Maurice de Hond
  Na de pauze ontvouwt de spreker zijn visie op de manier waarop dit land bestuurd zou moeten worden. Een samenvatting van deze lezing vindt u op de website. Na de lezing volgt een discussie

 13. Sluiting
  Om 17:00 uur

Overgangsregeling

Aan de leden van het Nieuw Republikeins Genootschap

Zoals in de algemene ledenvergadering besloten hebben wij, om puur juridische redenen, een nieuwe vereniging opgericht met nagenoeg dezelfde naam en dezelfde doelstellingen maar met gemoderniseerde statuten. Het probleem was dat de statuten van de oude vereniging wat betreft de verkiezing van de voorzitter, het gebruik van de moderne communicatie enz. zwaar verouderd waren en het in de praktijk onmogelijk was deze te veranderen.
De naam van de nieuwe vereniging is: Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland.

Wij willen nu alle leden van het huidige NRG te vragen lid te worden van het nieuwe NRG (van Nederland).
Als dat gelukt is gaan we de eerste formele vergadering van de nieuwe vereniging houden, gelijk met een vergadering van de “oude” vereniging om verdere zaken te regelen. Het is natuurlijk de bedoeling dat op den duur de “oude” vereniging verdwijnt en alle gelden en bezittingen naar de nieuwe vereniging overgaan. Wij zullen proberen alle formele besluiten voor het einde van het komende jaar (2013) te nemen.

Voor uw contributie heeft dat overigens geen gevolgen. Wel vragen wij u te zijner tijd het huidige banknummer te vervangen door een nieuw nummer, eveneens ten name van NRG te Amsterdam. Dan komt het geld vanzelf in de nieuwe vereniging terecht.

Door middel van deze brief verzoeken wij u er mee akkoord kunt gaan dat wij uw lidmaatschap overzetten van de oude naar de nieuwe vereniging.
Als u dat niet wilt zou u ons dat dan binnen de ruime termijn van acht weken schriftelijk of telefonisch of per e-mail willen berichten ?

Uw stemrecht voor de oude vereniging blijft voor dit en het komende jaar gehandhaafd, ook al gaat uw contributie dan naar de nieuwe vereniging..

Vriendelijke groeten
De voorzitter van het NRG


Als U een facebookpagina hebt, bezoek dan onze pagina:
https://www.facebook.com/NieuwRepublikeinsGenootschap
Als u de pagina liked, blijft u automatisch op de hoogte van informatie die we delen op facebook.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *