Het bestuur van het NRG doet een oproep aan alle leden

Op zaterdag 1 november 2014 heeft het bestuur van het NRG, de vice-voorzitter van het NRG, opdracht gegeven om een meerjarenbeleidsplan 2015-2018 te ontwikkelen. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

  • In het jaar dat er in Nederland 200 jaar koninkrijk werd gevierd is het het NRG niet gelukt om haar gedachtengoed voldoende onder de aandacht te brengen, terwijl dit toch een mooi moment was geweest
  • Er is een groeiende onvrede onder de leden over het NRG omdat het te weinig zichtbaar is in het publieke debat en in de media
  • Er worden te weinig activiteiten georganiseerd en aan de activiteiten die worden georganiseerd nemen te weinig leden deel

het bestuur heeft in de opdrachtformulering aangegeven dat het het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Er moeten ambitieuze doelstellingen in worden benoemd
  • Het moet meer op actie gericht zijn dan in de voorgaande jaren het geval is geweest
  • Het NRG moet in 2018 bekend zijn bij het brede publiek en een belangrijke plaats innemen in het publieke debat over de ware democratie.
  • De leden moeten trots kunnen zijn op het NRG, het republikeinse gedachtengoed en de activiteiten die landelijk worden uitgevoerd.

Elk jaar zal dit moeten leiden tot een jaarplan dat rechtstreeks is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 waarbij er door het bestuur meer gestuurd gaat worden op het realiseren van de doelstellingen.

Het bestuur roept de leden op om actief deel te nemen aan de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018, het jaarplan 2015 en het organiseren van activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van publiciteit, het onder de aandacht brengen van het republikeinse gedachtengoed en op het werven van extra leden. Het NRG heeft de ambitie om eind 2018 15.000 leden te hebben. De pijlers waarop de plannen zullen worden ontwikkeld zijn: vakmanschap, leiderschap en ondernemerschap. Vakmanschap gaat over de kennis en expertise die aanwezig is binnen onze vereniging. Deze zullen we de komende periode ontsluiten en trachten in te zetten om onze doelstellingen te behalen. Leiderschap betekent dat we vooruit kijken en op koersvaste wijze onze doelstellingen realiseren. Ondernemerschap houdt in dat we kansen zien, kansen creëren en op basis daarvan activiteiten zullen initiëren en organiseren.

Inmiddels zijn de eerste concepten van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en het jaarplan 2015 opgesteld en verzonden naar het bestuur en een kleine groep van leden die bereid zijn zich in te zetten in de werkgroep activiteiten. Hen is gevraagd om de concepten kritisch te lezen en te voorzien van vragen, verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen. Dit moet leiden tot een tweede concept dat half november 2014 klaar is. In de ALV van 22 november wordt hier verslag van gedaan.

Indien u ook een bijdrage wilt en kunt leveren aan de totstandkoming van de beide plannen, stuur dan een mail naar Ruud van Diemen (vandiemen@republikeinen.nl) en u krijgt het eerste concept toegestuurd. Uw input zal worden verwerkt. Tijdens de ALV zal een presentatie worden gegeven waarbij u tevens wordt gevraagd een bijdrage te leveren. Op zaterdag 13 december 2014 zal er een extra bijeenkomst worden gehouden waarbij het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en het jaarplan 2015 zijn laatste conceptvorm zal krijgen waarna het zal worden vastgesteld tijdens de bestuursvergadering in januari 2015. De bijeenkomst van zaterdag 13 december 2014 is een echte werkbijeenkomst omdat we die middag ook aan de slag gaan met het plannen en organiseren van de verschillende landelijke acties die we in 2015 zullen houden.

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging, op ideeën zijn gekomen, vragen hebben of een opmerking kwijt willen, neem dan contact op met Ruud van Diemen via: vandiemen@republikeinen.nl. Bellen kan ook: 06-30410876.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ruud van Diemen
vice-voorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *