Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Algemene Vergadering.

Op 26 juni jl werd de voorjaarsvergadering van het NRG in Amsterdam gehouden. Belangrijkste punt van de agenda was de keuze tussen een collectief abonnement op de Republikein of een koers volgens de adviezen van de commissie Nieuw Elan.
Na de opening door de voorzitter, Hugo Beunder, werd de vergadering op verzoek van het bestuur voorgezeten door Ton Johannisse als werkvoorzitter. Hem past een groot compliment voor de wijze waarop hij de vergadering leidde.
Na toelichting van de standpunten en uitvoerige discussie over de voors en tegens van beide voorstellen stemde de vergadering met grote meerderheid (35 – 15) voor het volgen van een zelfstandige koers zonder collectief abonnement waarbij de uitgangspunten van Nieuw Elan leidraad zullen zijn. Wanneer u de aanbevelingen van Nieuw Elan toegezonden wilt krijgen verzoek ik u dit te melden aan de secretaris: verhoef@republikeinen.nl.
Vervolgens was de bestuurssamenstelling aan de orde. Hugo Beunder meldde niet langer deel uit te willen maken van dit bestuur. Ook Paul van der Heijden, al sedert de oprichting van het NRG bestuurslid, gaf te kennen uit het bestuur te willen treden. De vergadering ging hiermee accoord waarna de werkvoorzitter beide heren bedankte voor hun grote inzet en verdienste voor de vereniging.
De twee overgebleven bestuursleden, Joop Zijlstra en Leo Verhoef, gaven aan hun bestuurswerk te willen voortzetten. Omdat de statuten niet voorzien in een bestuursverkiezing zonder voorafgaande kandidaatstelling stelde de werkvoorzitter een ‘interim’-oplossing voor.
Nu aantredende bestuursleden zullen zich voor de najaarsvergadering officieel kandidaat stellen. De vergadering ging hiermee accoord.
Als bestuurslid meldden zich Maria van Herk, Anjo Clement, Hans Maessen en Peter Posthumus. De vergadering reageerde met algemene instemming op de aanmeldingen zodat de werkvoorzitter kon constateren dat een schriftelijke stemming overbodig was.
Voor het eerst in de geschiedenis van het NRG zijn nu alle windstreken van het land vertegenwoordigd in het bestuur; twee leden uit het westen, één uit het noorden, één uit het zuiden en twee uit het oosten. Dit opent mogelijkheden voor meer landelijke activiteiten van het NRG!
Vanwege reeds besproken vakanties en andere verplichtingen zal het bestuur pas op 24 juli voor het eerst bijeen kunnen komen. Dan zullen de functies binnen het bestuur worden vastgesteld en kan een begin worden gemaakt met het uitzetten van de koers van het NRG. Uw inbreng daarbij wordt op prijs gesteld!
Het bestuur kan u niet beloven dat binnen enkele maanden spectaculaire vorderingen kunnen worden gepresenteerd; wèl zeggen wij u toe u regelmatig te informeren over de gang van zaken.

Leo Verhoef
Secretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *