Doelstelling en beleid

Doelstelling
NRG/Republikeinen.nl stelt zich ten doel om de regeringsvorm van Nederland op democratische wijze een republikeinse grondslag te verlenen. Hierbij hoort een democratisch gekozen staatshoofd.

Download HIER het in 2002 opgestelde Republikeins Manifest!

Beleid
Nederlanders komen in steeds groter getale tot het inzicht dat de monarchie in haar diepste wezen een ontkenning is van de vrije, democratische samenleving. Republikeinen.nl wil dit besef bundelen en kanaliseren door de aantoonbare voordelen van het gekozen, controleerbare staatshoofd te stellen tegenover de ongerijmdheid van de onschendbare, enkel en alleen vanwege geboorte ingehuldigde vorst.

In haar streven naar de totstandkoming van de Derde Nederlandse Republiek zal Republikeinen.nl uitsluitend gebruik maken van wettige middelen; het gesproken en geschreven woord zijn hiervan de voornaamste bestanddelen. Alle vormen van fysiek geweld alsmede activiteiten die in strijd zijn met de algemeen aanvaarde omgangsvormen worden nadrukkelijk afgewezen.

Republikeinen.nl richt haar kritiek op het monarchistische regeringssysteem in al haar verschijningsvormen: absoluut, constitutioneel of ceremonieel; ofschoon verschillend in gradatie van machtsuitoefening is het ondemocratische aspect van de erfopvolging er niet minder verwerpelijk om. Persoonlijke aanvallen op individuele leden van de koninklijke familie dragen niet bij tot de acceptatie van de republikeinse gedachte en blijven daarom achterwege.

Zolang de monarchie als regeringsvorm in Nederland bestaat ontkomt ook Republikeinen.nl er niet aan somtijds aandacht te besteden aan personen “van koninklijken bloede”. Met toenemende regelmaat worden incidenten rond de koninklijke familie openbaar. Republikeinen.nl neemt hiervan kennis en zal op haar website verwijzen naar publicaties hieromtrent. Waar nodig zal Republikeinen.nl de gebeurtenis van commentaar voorzien.

Republikeinen.nl onderkent dat de Oranjedynastie zich, gesteund door een uitstekend functionerend public relations apparaat, diep heeft weten te wortelen in het maatschappelijk en economisch leven van Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de vele bedrijven en organisaties die het predicaat “koninklijk” voeren en het absurd grote aantal Oranje-verenigingen. Massaal rondstrooien met koninklijke onderscheidingen maakt velen schatplichtig aan de monarchie. Door straten, organisaties en instellingen te vernoemen naar personen uit de koninklijke familie is “Oranje” niet slechts een kleur maar een instituut in de Nederlandse samenleving geworden. Kwalijk optreden van leden van die familie, ja zelfs handelingen die voor een normaal burger strafvervolging inhouden, wordt door de Rijks Voorlichtings Dienst verzwegen of, wanneer dit niet mogelijk blijkt, voor publicatie “geschikt” gemaakt.

Twee eeuwen monarchie heeft ertoe geleid dat bij velen de overtuiging is ontstaan dat de “monarch bij de gratie Gods” de samenbindende schakel is in een verdeelde natie en daarom een zegen is voor de democratische verhoudingen in dit land. Tegenover die valse gedachtegang stelt de republikeinse beweging dat ware democratie slechts kan worden bereikt wanneer het volk haar leiders; inclusief de hoogste ambtsdrager, het staatshoofd, in alle vrijheid zelf kan benoemen. Pas dan zijn regering en parlement een betrouwbare afspiegeling van de samenleving; pas dan zijn allen voor de wet gelijk.

De republikeinse gedachte ontleent haar kracht aan de democratische waarden die in de grondwet zijn verankerd. Die grondwet is in wezen een ontkenning van het bestaansrecht van de monarchie. Slechts door toevoeging van gekunstelde constructies die het ware karakter van de grondwet tegenspreken heeft Oranje zich in het hart van de democratie weten te nestelen.

Tegelijkertijd beseffen wij dat twee eeuwen volksverlakkerij zich niet eenvoudig laat uitpoetsen. Het beleid van Republikeinen.nl is er daarom op gericht het Nederlandse volk bewust te maken van het ondemocratische karakter van de monarchie.

Republikeinen.nl wil nadrukkelijk geen politieke of levensbeschouwelijke organisatie zijn. Iedere Nederlander, ongeacht achtergrond, politieke overtuiging of levensbeschouwelijke gezindte, die de doelstelling en het beleid van Republikeinen.nl onderschrijft is een welkome versterking van onze vereniging. Want slechts wanneer kan worden gewezen op een groot aantal leden en sympathisanten zal “politiek Den Haag” zich realiseren dat de republikeinse stem niet langer genegeerd kan worden.

De rol van het staatshoofd in de republiek kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Zo zijn in Europa als hoofdstromingen het Franse, het Duitse en het Zwitserse model aan te wijzen. Het is aan de kiezer om te bepalen welk model voor ons land wordt gekozen. De voorkeur van Republikeinen.nl als organisatie is hierbij niet relevant.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *