Republiek met ceremonieel staatshoofd: pleidooi voor het ‘Duitse model’

Wie het monarchistische systeem achterhaald vindt, kun je ook vragen hoe het dan wél moet. Gelukkig zijn er heel wat landen in de wereld die zonder koningen of koninginnen prima functioneren. In dit artikel pleit ik om het ‘Duitse model’ met een (voornamelijk) ceremoniële president als voorbeeld te nemen.

Sommige landen hebben helemaal geen staatshoofd, sommige hebben een voornamelijk ceremonieel staatshoofd en andere hebben een politiek staatshoofd met een positie die soms doet denken aan een absoluut heerser.

Om uit al die mogelijkheden de juiste te kiezen, wil ik eerst stilstaan bij wat de rol van het staatshoofd in Nederland nu is.

Daarna leg ik uit waarom ik denk dat het ‘Duitse model’ goed past bij onze Nederlandse democratie.

Wat is de rol van het huidige Nederlandse staatshoofd? (de koning)

De koning heeft als staatshoofd een beperkt aantal officiële taken, zoals:

 • voorzitterschap van de Raad van State;
 • beëdiging van ministers en staatssecretarissen;
 • voorlezen van de Troonrede (al mag dit ook namens de Koning);
 • ondertekenen van wetten en Koninklijke Besluiten (voor alle duidelijkheid, het gaat daarbij niet om besluiten die de monarch zelf heeft genomen!)

Dit is – kort samengevat – wat er in de Grondwet staat over de rol van de koning. Daarnaast vertegenwoordigt de koning de Nederlandse staat:

Staatsbezoeken, handelsdelegaties, diplomatie

Denk aan staatsbezoeken afleggen, begeleiden van handelsdelegaties en ontvangen van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders.

Omdat de monarch geen feitelijke macht heeft, is zijn rol vooral protocollair en ceremoniëel. Het aanzien dat hij geniet maakt hem geschikt voor de taak.

Werkbezoeken, lintjes knippen, sporters toejuichen

De Koning heeft ook een vertegenwoordigende rol binnen Nederland. Denk aan ‘werkbezoeken’, toespraken voorlezen bij officiële aangelegenheden, medeleven tonen bij rampen, lintjes doorknippen, sporters toejuichen enzovoorts.

Voor welke taken heb je een staatshoofd nodig?

Dankzij de grondwet van Thorbecke (1848) hebben we in Nederland geen absolute monarchie meer

Onze staatsinrichting functioneert naar mijn mening redelijk goed. Het lijkt me geen goed idee om de grondwet van Thorbecke volledig te herschrijven. Ik ben (mede) daarom geen voorstander van een president met grote politieke macht (zoals in Frankrijk) of een republiek zonder staatshoofd (zoals in Zwitserland).

Een ceremoniële president sluit beter aan bij wat we nu al hebben:

Staatshoofd voor officiële taken

Ten eerste de officiële taken in de Grondwet.

Je kunt ervoor pleiten dat het niet per se een ‘staatshoofd’ hoeft te zijn die wetten ondertekent – waarom niet de parlementsvoorzitter? En een notaris of gerechtelijke instantie zou ministers kunnen beëdigen.

Maar het heeft ook voordelen om dit aan het staatshoofd toe te vertrouwen:

 • omdat het bijdraagt aan het aanzien van deze functionaris;
 • omdat het de desbetreffende instanties of gebeurtenissen gewicht verleent.

Staatshoofd als vertegenwoordiger

De vertegenwoordigende rol – zoals staatsbezoeken afleggen of toespraken houden – lijkt me in ieder geval belangrijk voor het staatshoofd.

Daarvoor heb je iemand nodig met aanzien in binnen- en buitenland. Aanzien verwerf je volgens mij door eigen verdiensten, niet door erfopvolging.

Wat wordt de rol van het toekomstige Nederlandse staatshoofd? (president)

Uit het bovenstaande komen de contouren van een modern staatshoofdschap al een beetje naar voren.

Als president zoek je een persoon die:

 • zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt;
 • aanzien geniet in brede kringen;
 • een zekere waardigheid heeft;
 • enigszins gematigd is – geen fanatieke partijpoliticus.

Iemand die al een carrière achter zich heeft en zich zonder al te grote persoonlijke ambities aan de taak van President van de Republiek Nederland wijdt.

Hoe de rol precies vormgegeven wordt, kun je mede laten afhangen van de persoon die er invulling aan geeft – (wat mij betreft in ieder geval niet staan joelen bij sportevenementen of het ‘Heineken House’ bezoeken!).

De Duitse Bondspresident heeft ongeveer de taken die ik hier omschreven heb. Alleen in crisissituaties, als het nodig is dat iemand knopen doorhakt, gaan zijn bevoegdheden verder en mag hij bijvoorbeeld het parlement ontbinden.

Hoe kies je een ceremoniële president?

Een president is alleen democratisch gelegitimeerd als hij of zij via een transparante procedure gekozen wordt. We moeten nadenken over een kiesproces en daarbij dient zich wederom het Duitse model aan.

Getrapte verkiezing zorgt voor balans

De Duitse Bondspresident wordt gekozen door de Bondsvergadering – in Nederland zou de Staten-Generaal de logische instantie daarvoor zijn.

Door deze indirecte verkiezing wordt een onbalans tussen de legitimatie van de functionaris en zijn feitelijk macht voorkomen. Een president kan nooit zeggen: IK ben door het volk gekozen, dus MIJN mening moet de doorslag geven – zijn ‘macht’ is een afgeleide van de macht van de gekozen volksvertegenwoordiging.

Tweedekamervoorzitter Khadija Arib (2019)

Het kiesproces is een beetje vergelijkbaar met de gang van zaken rond de keuze van een Kamervoorzitter in Nederland. In het algemeen kiest men voor iemand die ook buiten eigen kring waardering geniet.

Iemand die zijn/haar sporen verdient heeft

In de praktijk zijn de presidenten meestal wat oudere, gematigde politici die hun sporen verdiend hebben. Alleen zó kan het presidentschap aanzien verkrijgen. Bovendien is de rol van ceremonieel president, zonder feitelijke macht, voor ambitieuze jongeren minder aantrekkelijk.

President voor maximaal 10 jaar

Uiteraard is de ambtsduur van een gekozen president beperkt, in Duitsland tot vijf jaar, met een aansluitende verlenging met maximaal nog eens vijf jaar. We kunnen in Nederland hetzelfde doen. Gezien de aard van de rol is er geen enkele noodzaak om een samenhang met Kamerverkiezingen na te streven.

Geen ruimte voor extremisten

Een ander voordeel van deze werkwijze is dat de weg naar het presidentschap voor extremisten zeer bemoeilijkt wordt. De kans dat ongewenste figuren zich bij directe verkiezing het presidentschap toeëigenen is niet volslagen ondenkbaar.

De betrokkenheid bij het politieke gebeuren in Nederland is niet erg hoog en de animo om te gaan stemmen voor een functie die vooral ceremonieel is zal al helemaal niet groot zijn.

Een minderheid die zijn kansen waarneemt zou op die manier zijn kandidaat op het pluche kunnen krijgen en chaos creëren – zelfs als de formele, grondwettelijke macht van die president nihil is. We hebben bij de zogenaamde ‘raadgevende referenda’ al ervaring opgedaan met dergelijke dingen.

Achtergrond van het ‘Duitse model’

https://www.youtube.com/watch?v=kybjUg4kw_s

In de Duitse staatsinrichting zijn de ervaringen verwerkt die het land heeft gehad met staatshoofden, in het bijzonder met de Rijkspresident tijdens de Republiek van Weimar. Men heeft gezien hoe de machtsconcentratie in één persoon ertoe bijdroeg dat het in 1933 misging en wilde dat in de toekomst voorkomen. Vandaar de vooral ceremoniële rol, de afstand tot het leger (de president is géén opperbevelhebber van de strijdkrachten!) en het kiesproces.

Er zijn gelijkenissen tussen de crisistijd in de jaren dertig van de vorige eeuw en de huidige tijd. Ook nu komen fascistoïde elementen naar boven, groepjes die pretenderen ‘het volk’ te representeren enzovoort. In zo’n situatie is het goed om lering te trekken uit het verleden.

Weinig problemen met Duitse ceremoniële presidenten

Frank-Walter Steinmeier – de huidige (2019) Duitse President

Duitsland heeft met zijn presidenten, sinds 1949, weinig problemen gehad. Het is maar één keer voorgekomen dat het echt fout ging, en dat was met Christian Wulff, die ervan beschuldigd werd het presidentschap te eigen bate aan te wenden, in 2012. Wulff trad zelf af. Er zijn echter regelingen voor het afzetten van een president. Daarvoor is wel een tweederde meerderheid van de volksvertegenwoordiging nodig.

Samenvattend

Zonder het bouwwerk van Thorbecke (de Grondwet, de Nederlandse staatsinrichting) tot de grond toe af te breken en iets heel nieuws te bouwen, kunnen we het koningschap vervangen door een presidentschap met een vooral ceremonieel karakter. Het Duitse model sluit daar goed bij aan. Als we daarvoor kiezen, kunnen we voortbouwen op wat we al hebben én profiteren van de ervaringen van onze Europese buren.

9 reacties op “Republiek met ceremonieel staatshoofd: pleidooi voor het ‘Duitse model’”

 1. Die vreselijke Thorbecke heeft slaafs alle artikelen uit de Staatsregeling van 1798 verkwanselt aan een spilzieke familie. In alle gevallen heeft hij de naam van het Bataafsche Volk vervangen door ‘de koning’. Alle belangen van het Bataafsche Volk uit die zelfde staatsregeling zijn in de portefeulle terechtgekomen van de koning. En daarmee heeft Thorbecke het volk van Nederland uitgeleverd aan een dubieuze familie die toen al niet meer van Willem van Oranje afstamde.
  Wat de schrijver van het stuk tegen het Zwitserse model heeft is mij persoonlijk een raadsel. Elke belangrijke beslissing die de Zwitserse staat neemt wordt eerst getoetst door het volk via een volksraadpleging of door een referendum, iets dat door de jonkvrouwe Ollongren uit onze naam maar is afgeschaft. Verder, het Duitse systeem is inderdaad ook een goed systeem, maar referenda zijn in Duitsland uit den boze. Ergo?

  1. Menno Tjoelker

   Thorbecke wordt onrecht aangedaan met dergelijke onjuiste beweringen. Thorbecke heeft, in de Grondwet van 1848, de soevereiniteit juist weggehaald van de koning (al bleef het land een monarchie met een niet-gekozen staatshoofd dat enorme voorrechten had en al was Nederland met die Grondwet nog geen echte democratie). De Nederlandse staatsinrichting zoals Thorbecke die heeft ontworpen is, met wat aanpassingen, zeer werkbaar gebleken. En omdat de koning niet centraal staat, is het tamelijk eenvoudig om het koningschap eruit te halen en Nederland om te vormen tot een Republiek.

   Bij het ‘Zwitserse model’ gaat het meestal over twee aspecten van de Zwitserse staatsinrichting: het ontbreken van een president en het houden van referenda over van alles en nog wat. In de context van dit artikel heb ik me geconcentreerd op het staatshoofd en me dus niet gesproken over referenda.

   Mijns inziens heeft het voordelen om een democratisch gelegitimeerde president te hebben. We zetten zo iemand op een zetel, niet om macht uit te oefenen, maar om het land te dienen met zijn inzicht en het gezag dat hij of zij heeft op basis van verdiensten en bewezen capaciteiten.

   Persoonlijk ben ik geen voorstander van referenda. Een representatieve democratie waarin we vertegenwoordigers kiezen om zich voor ons te verdiepen in alle details en om te onderhandelen over dingen waarover de meningen uiteenlopen vind ik verre te prefereren. Je wordt als burger niet voortdurend lastiggevallen met zaken waarvoor de tijd en de capaciteiten om je erin te verdiepen ontbreken en je voorkomt dat activistische minderheden per referendum domme dingen doordrukken, om maar wat te noemen. Waartoe referenda kunnen leiden hebben we de laatste tijd genoegzaam kunnen zien.

   Belangrijker is, dat alles op de kop zetten de invoering van de Republiek alleen maar verder buiten bereik brengt. We worden het immers niet snel eens over een volledig herinrichting van de staat. En als we de Oranjes zouden wegsturen te midden van oeverloze discussies over de inrichting van de staat, dan krijgen waarachtig de monarchisten nog gelijk die stellen dat de monarchie ons stabiliteit biedt… 😏

 2. Ik ben het volkomen met Menno eens. Mijn haren gingen recht overeind staan bij de opmerkingen van Ger de Vries over Thorbecke. Thorbecke heeft goed nagedacht en wellicht over de standpunten in de grondwet veel gedebatteerd. De monarchie kon hij niet afschaffen, maar hij heeft ervoor gezorgd, dat de macht van de koning aanzienlijk werd ingeperkt, zodat de democratie meer kans van slagen had. Indertijd heeft de toenmalige koning wel geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet, maar moest onder druk (wellicht niet zo netjes, maar wel noodzakelijk) daar toch mee instemmen.

 3. Gerrit de Wit

  Graag opteer ik voor het Zwitserse model, dat voorkomt machtsaanspraken. Het is mooi, dat bijna niemand weet wie er staatshoofd is wanneer je het Zwitserse model toepast.

 4. Iets wat op het Duitse model lijkt spreekt mij wel aan. Echter is er nog een aspect wat, i.v.m. een wijziging van
  het staatsmodel weinig aandacht krijgt en dat is de EU die ook nog eens steeds meer macht naar zich toe trekt.
  Daar zou dus ook iets moeten gebeuren ( Nexit? ). Het is dus nu al zo dat er 2 systemen lopen NL en EU en daarboven nog een monarch ( koning ) met eigen belangen. Ook het Zwitsers model kan bestaan wegens geen EU lid. Iets om over na te denken

 5. Louis Veltmeijer

  Ik snap de gematigde vorm van een ceremonieel staatshoofd, maar eigenlijk is staatshoofd een achterhaald concept. Er is niemand staatshoofd, hooguit even de vertegenwoordiger namens Nederland. Al die ceremonies zijn overblijfselen van het feodale stelsel toen met moest laten zien hoe belangrijk men was. Dat zie je vooral met die presidentiële stelsels nog sterk terug. In feite is een president een soort (tijdelijke) gekozen koning.

  Ik snap best dat we dan de grondwet flink op de schop moet, maar we kunnen niet verder met een systeem dat de essentie ven de universele rechten van de mens en de democratie schendt. Daarnaast kost het klauwen met geld en is dit zeker niet de beste familie om dit aan over te laten. Bovendien kunnen we dan nog wat andere onvolkomenheden uit ons bestel halen, zoals de getrapte verkiezingen via een districtenstelsel gekozen Eerste Kamer. Volstrekt achterhaald in de tijd van internet in een land waarin je in een paar uur van grens tot grens kan rijden. Ik zie liever een constitutioneel hof dat vooraf wetten toets aan grondwet en internationale verdragen, dat scheelt mogelijk een stikstofcrisis.

 6. Mooi stukje, dank hiervoor. Hoewel het Zwitserse model zonder staatshoofd (ik heb het niet over de referenda ) mij persoonlijk het meest aanspreekt, lijkt het Duitse model het meest haalbare als alternatief voor de monarchie in Nederland.

 7. Wat mij verbaasd is dat we ons druk maken om de koning af te zetten de koning bestaat niet zie : Opatio TV “De leugens van oranje” ‘
  Gelijk stoppen ermee en het oranje huis afzetten!
  Weg met de arrogantie zoals het kroondomein afsluiten voor jacht ( afslachten van het wild) met vrienden-slechte schutters!
  Het kroondomein is bezit van het volk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *